ADA Consultors Logo

Destaquem

Assessorament Ambiental

Àrea de Consultoria

Adeqüi la seva empresa a la normativa ambiental.
Més Informació >

Formació per a l'Empresa

Àrea de Formació

Formi als seus treballadors per realitzar noves tasques.
Més Informació >

Comunicació Corporativa

Àrea de Comunicació

Informi als agents les bones pràctiques de la seva empresa.
Més Informació >

Informes, Programes i Estudis Ambientals

El Pla de Restauració

A nivell normatiu la Llei 12/1981 i del Decret 343/1983 estableixen l’obligació i els requeriments de restauració a les activitats mineres, i les respectives Lleis de Residus les obligacions de restauració a les activitats de deposisicó de residus.

El programa de restauració és un document que té l’estructura formal pròpia d’un projecte i que desenvolupa, com a mínim, els aspectes següents:


Recreació digital de la restauració d'una pedrera.

El programa de restauració té la funció de preveure i de compensar les conseqüències perjudicials que les actuacions extractives tenen sobre el medi ambient. Això s’aconsegueix amb la definició de les mesures de restauració pertinents que cal adoptar tant a la fi de cada fase de l'explotació com en acabar l'activitat extractiva. La finalitat del programa de restauració és aconseguir que la zona afectada per l’explotació quedi integrada en el conjunt natural que l’envolta si bé, en alguns casos, pot servir per afavorir la creació de nous habitats, complementant de tal manera els ja existents. La restauració dels espais afectats per les activitats extractives ha de ser coherent amb els usos del sòl existents abans d’iniciar l’explotació.

A la pràctica, primerament es recopila tota la informació descriptiva i cartogràfica possible, amb ella s’elabora la cartografia base. Si entre el final de la explotació o activitat ha passat un període de temps important que ha permès que la restauració ja estigui avançada de forma natural, se parteix de la idea de minimitzar la intervenció.

Estudi d'Impacte Ambiental

El Estudi d'Impacte Ambiental es un instrument important per l’avaluació del impacte ambiental d’una intervenció. És un estudi tècnic, objectiu, de caràcter pluri i interdisciplinari, que es realitza per predir els impactes ambientals que poden derivar-se de la execució d’un projecte, activitat o decisió política permeten la presa de decisions sobre la viabilitat ambiental del mateix. Constitueix el document bàsic pel procés d’Avaluació de l’Impacte Ambiental.


Proposta de pantalla verda.


Detall de la pantalla verda.

L'informe ambiental

L’informe ambiental s'inscriu en la filosofia de l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes establerta per la Directiva 2001/42 i recull la prescripció normativa requerida a la nova llei d'urbanisme de Catalunya (Llei 2/2002) i al Reglament parcial que la desenvolupa (Decret 287/2003).

Constitueix un important instrument-procés de recent implantació en matèria de prevenció ambiental, per la integració de les consideracions ambientals en la preparació i adopció de plans i programes que poden repercutir sobre el medi ambient i que te com a finalitat promoure un desenvolupament sostenible.

[^] Amunt Copyright © 2007 ADA | Consultors [Avís legal]