ADA Consultors Logo

Destaquem

Conversors
d'Unitats

Àrea de Recursos

Converteixi unitats d'energia, temperatura, longitud, massa, potència, velocitat, etc.
Anar-hi >

Calculi les emissions de CO2 derivades del consum de diferents combustibles o energies.
Anar-hi >

Formació per a l'Empresa

Àrea de Formació

Formi als seus treballadors per realitzar noves tasques.
Més Informació >

Comunicació Corporativa

Àrea de Comunicació

Informi als agents les bones pràctiques de la seva empresa.
Més Informació >

Prevenció de Riscos laborals

Àrea de Consultoria

Faci la seva empresa més segura per als seus treballadors.
Més Informació >

Assesorament

Serveis


Solucions d’externalització ambiental "Outsourcing"

ADA Consultors afegeix solucions a aquells clients que consideren la gestió ambiental com una activitat que no és el nucli de la seva activitat. Les solucions de externalització ambiental d'ADA Consultors ofereixen una amplia gamma de models d’activitat.

Servei d’assessorament format por tècnics experts amb capacitat de realitzar qualsevol tipus de gestió i/o tràmit relacionat amb els aspectes o vectors ambientals que afectin a l’activitat de l'empresa, des de petits tràmits administratius (declaració de residus, permís d’abocament, etc.) fins l’externalització complerta del departament o servei de medi ambient de la empresa.


Implantació de Sistemes de Gestió

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental representa la substitució de solucions costosas de darrera hora per la protecció del medi ambient per uns procedimients integrats que condueixen a una protecció preventiva del medi ambient, i que a més comporten un major rendiment de l’activitat i un augment de la competitivitat.

Els sistemes de gestió ambiental poden ser de reconeixement intern (reconegut per la pròpia organització) o sotmetre’ls a les directrius d’una Norma i a l’avaluació i certificació externa. Les normes actualment vigents per la implantació d’un SGMA certificable y/o verificable son:

Els beneficis que aporta la adopció de Sistemes de Gestió Ambiental a l’àmbit industrial son múltiples, si be destaquen:

1. Estalvi de Despeses

2. Avantatges competitives


Auditories ambientals

Una auditoria identifica els punts dèbils i forts de la gestió ambiental d’una activitat (el consum racional de recursos naturals, les emissions atmosfèriques, els residus...) i el grau de compliment de la normativa ambiental vigent. D’una manera senzilla i pràctica, l’empresa coneix què esta fent, com ho està fent i com pot millorar.

Fases de l'Auditoria


1. Una primera reunió informativa posa la base per a la el·laboració d'una oferta que s'adeqüi a les necessitats de l'empresa.

2. A la fase preparatoria s'entra a la realitat específica de l'empresa client i amb la seva col·laboració s'el·labora el Pla de l'Auditoria.

3. A la segona fase de l'auditoria es procedeix a una revisió detallada del Sistema de Prevenció: S'efectua un estudi detallat de la documentació realtiva al Sistema de Gestió Ambiental de l'empresa client, i es comprova l'eficaç implantació del sistema de Gestió Ambiental mitjançant supervisions de les instal·lacions i converses amb el personal.


La revisió complementària es centra en els punts on es van trobar no-conformitats. Aquesta fase pot incloure estudis de documents i/o visites puntuals a les instal·lacions.


Informes, Programes i Estudis Ambientals

Els informes i programes ambientals i l'avaluació ambiental estratègica són eines, definides pel marc legislatiu urbanístic, que permeten un desenvolupament urbanístic sostenible.


Mapa d'un pla d'ordenació territorial.

ADA Consultors ofereix la realització d'informes ambientals integrats des de l'inici del procés de planificació urbanística.

D’acord a la legislació actual activitats com les explotacions mineres, dipòsits controlats, activitats industrials, la construcció d’infrastructures varies o el desenvolupament de planes urbanístics estan obligats a realitzar estudis ambientals.

En alguns casos s’avalua l’estat original de l’àmbit i el grau d’impacte ambiental de la proposta a executar, permeten establir mesures correctores que persegueixen reduir l’ impacte sobre el medi. En altres casos s’exigeix restaurar l’espai natural afectat per les seves activitats, en paral·lel a l’explotació (en el cas de la mineria) o al final de la vida de l’activitat (en el cas dels dipòsits controlats).


Perfil de restauració.

En la majoria dels casos s’ha de presentar, com a pas previ a la seva autorizació o finalitzada l’activitat, un Pla de Restauració, un Informe de Sostenibilitat, un Estudi d’Impacte Ambiental, etc. En aquest document se especifiquen les mesures a prendre per la recuperació del paisatge, els habitats naturals un cop finalitzada la fase de producció o construcció.

Llegir més...


Legalitzacions d’activitats i instal·lacions

Projectes de legalització segons la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental o IPPC. Projectes de legalització d’instal·lacions: elèctriques de baixa i mitja tensió, productes petrolífers, instal·lacions tèrmiques, gas natural i gasos liquats, equips de pressió, solar fotovoltaica, solar tèrmica, senyals dèbils, etc.


Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM)

Eina per determinar les possibles oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació, així com aportar-hi alternatives d’actuació tècnica i econòmica viables i representa un element bàsic de planificació estratègica de cara a la implantació d’accions preventives de la contaminació.

Pot ser cofinançada pel Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.


Responsabilitat social corporativa

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a nivell mundial ha pres dos sentits: augment del nombre d'empreses que el·laboren Memories de Sostenibilitat, i un major nombre d'empreses que han subscrit les normes i recomanacions mundials sobre RSE, des de la Global Reporting Initiative (GRI) fins al Pacte Mundial llençat per Nacions Unides.

Tot i així, la RSE s'entén fonamentalment com un exercici de relacions públiques, i tot i que naturalment es tracta d'estimular comportaments responsables, la RSE només aconseguirà convertir-se en un element permanent i essencial en l'entorn empresarial si pot justificar-se a ella mateixa en termes de negoci. El repte principal és definir la RSE com a estrategia empresarial.

Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és un model de gestió basat en l'ètica, la transparència i competitivitat que vol la satisfacció, de les expectatives dels seus grups d'interès -funcionaris, clients, comunitat, accionistes, financers, proveïdors, govern i societat, organitzacions socials y medi ambient - sense perdre la visió de rendibilitat i sostenibilitat a través del temps.

El concepte de Responsabilitat Social Corporativa neix als Estats Units durant finals dels anys 50 i principis dels 60 motivat principalment per la Guerra de Vietnam i altres conflictes com l’Apartheid.

La societat comença a demanar canvis en la forma de portar els negocis i una major implicació de l’entorn empresarial en els problemes socials, al comprovar o creure que a través del seu treball en determinades empreses o comprant certs productes, estan col·laborant amb el manteniment de determinats règims polítics, o con certes pràctiques polítiques o econòmiques èticament censurables.

La responsabilitat social corporativa (RSC), també denominada responsabilitat social de la empresa (RSE) és un terme que fa referència al conjunt d’obligacions i compromisos, legals i ètics, tant nacionals com internacionals, que es deriven dels impactes que les pràctiques empresarials produeixen en l’àmbit social, laboral, ambiental i dels drets humans. De igual forma que fa mig segle les empreses desenvolupaven la seva activitat sense considerar el marketing o que fa tres dècades la qualitat no formava part de les principals estratègies empresarials, avui les empreses son cada cop més conscients de la necessitat d’incorporar les preocupacions socials, laborals, ambientals i de drets humans, com a part de la seva estratègia de negoci.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la forma de conduir els negocis de les empreses que es caracteritza per considerar los impactes que tots els aspectes de les seves activitats generen sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general. Tot això implica el compliment obligatori de la legislació nacional e internacional en el àmbit social, laboral, medi ambiental i de Drets Humans, així com qualsevol altre acció voluntària que la empresa vulgui emprendre per millorar la qualitat de vida dels seus empleats, les comunitats en les que opera i de la societat en el seu conjunt.

[^] Amunt Copyright © 2007 ADA | Consultors [Avís legal]